Diary

DAY 10 & 11: EDINBURGH

Our last stop Edinburgh. The city, that we were mostly looking for. Firstly we wanted to spend only 2 nights here and then stop somewhere in the middle for a day on our way to Brighton. After realizing that it is bank holiday this weekend so nowhere will allow us to book only one night and almost every campsite, hostel is fully booked, we decided to extend our stay in Edinburgh despite the fact that will cost us a lot of money. So eventually we stayed there for 5 days. I have decided to not write everything from the beginning of the day till the end of it, otherwise it would be too long for anyone to read haha.
Naše poslední zastávka Edinburgh. Město, na které jsme se nejvíc těšili. Nejprve jsme zde chtěli být jen 2 noci a poté se zastavit někde uprostřed na cestě do Brightonu, ale po uvědomění si toho, že je tento víkend vlastně Bank holiday a jakýkoli kemp či hostel je plně obsazený, rozhodli jsme se v Edinburghe zůstat 5 dní. I přes to, že nás to bude stát milión penízků. Rozhodla jsem se nepsat každý den tak podrobně, protože přeci jen i tak už je to tak dlouhý, že se to nikomu nebude chtít číst haha.

D A Y  1 : I N V E R N E S S  ⤕  E D I N B U R G

After 3,5 hour long journey we are entering Edinburgh through beautiful Forth Road bridge . Sun is shining to our eyes and we could finally change our pants to shorts because the temperature rose by magical 10 °C. There are about 4 festivals going on at the moment in Edinburgh and so there is nothing to be surprised about the accommodation prices. But on the other hand the atmosphere should compensate it.
Around 4 o´ clock we are finally getting to exploring the city.
Po 3,5 hodinové cestě se přes krásný Forth Road bridge dostáváme do Edinburghy. Sluníčko nám svítí do očí a dlouhé kalhoty bychom mohli konečně vyměnit za kraťase jelikož se nám teplota překvapivě zvedla o krásných 10 stupňů. V Edinburghe momentálně probíhají snad 4 festivaly a tak se není čemu divit, že ubytování stojí miliardu peněz. Říkáme si ale, že nám to ta atmosféra vynahradí a ono taky jo.
Do víru dění se dostáváme až kolem 4 hodiny.


Our first stop is well known Arthur´s seat.
Jako první zastávku volíme všudyznámý Arthur´s seat.
Almost 300 meters high top of rocky park. Interesting fact is, that Arthur´s seat is actually a volcano, extinct though. We are finding it truly amazing that something like that can be found in the immediate vicinity of the city center. In one moment we are wondering through the small isles and few minutes later we are picking wild berries on the top of the volcano.

Téměř třísetmetrový vrchol skalnatého parku. Zajímavostí je, že Arthur´s seat je ve výsledku sopka, byť vyhaslá. Příjde nám neuvěřitelné, že něco takového se nachází v bezprostřední blízkosti cestra města. V jednu chvíli brouzdáte malými uličkami a o pár minut později sbíráte divoké maliny na sopce s neuvěřitelným výhledem na celou Edinburghu.

On the way back to the city center we are passing building of Parliament and getting to the gate of Fringe festival. During a few minutes we are having more that 30 fliers of different shows that were given out by the performers themselves. The show that we are choosing is magic/stand up comedy by Paul Debek and we are very happy about our choice. We are laughing from beginning to end and apart from the fear of being chosen to stage, we are enjoying it fully. What a great ending of our day.
Po cestě zpátky procházíme kolem budovy parlamentu směrem k centru, kudy se dostáváme až k bráně Fringe festivalu. Během pár minut drží kolem 30 letáčků rozdávaných samotnými učínkujícími a tak si alespoň můžeme vybrat na co se dneska podíváme. Vyhrává magic/stand up comedy Paula Debeka a jsme hrozně rádi, že jsme se rozhodli jít. Od začátku do konce se jen smějem a kromě strachu že si nás vybere na pódium si to užíváme na 1000%. Skvělý představení zakončující náš den.

DAY 2 : EDINBURGH

After great and cheap breakfast at Filos cafe we are moving to Childhood museum in the city center. I was very excited to here that something like that is in Edinburgh and it is also free. You can find toys and games from across the generations. Some of them you can even try! I must say, that sometimes it can be bit creepy. Imagine room full of old dolls that are just staring at you. So just be prepared. Otherwise it is a lot of fun and I would recommend it to anyone!
Po super a levné snídani ve Filos Cafe se přesouváme do Childhood musea v centru. Byla sem strašně nadšená, když sem se dozvěděla, že něco takového v Edinburghe je a ještě zadarmo. Můžete zde najít hračky, deskové hry různých generací. Některé z nich jsou dokonce stále funkční a tak si je můžete vyzkoušet! Musím přiznat, že chvílema je to může být trošku strašidelné. Představte si místnost plnou dětských panenek, které na vás jen zírají. Mimo to je to super a doporučila bych všem od těch menších až klidně po ty nejstarší!

What we love about Edinburgh is how you have many levels here. Bridges are also a streets with their own life and you can always find different stairs leading you to somewhere new. It looks almost like something from future, but with typical english houses.
Great example is Victoria Street. The narrow curved street with stony high-rise buildings and pointed roofs that was also an inspiration in case of Diagon Alley. So if you are Harry Potter fan, make sure you visit it.
To co nás na Edinburghe baví je to, jak je tvořena z více úrovní. Máte tu mosty, které jsou zároveň ulicí žijící si vlastním životem a najdete tu různá schodiště závádějící vás do nových míst. Vypadá to skoro jako něco z budoucnost, jenže s typickými anglickými baráčky. Skvělým příkladem je Victoria Street. Úzká obloukovitá ulice s vysokými kamennými domy se špičatými střechami, které byly také inspirací pro Příčnou ulici. Tudíž jestli jste fanouškem Harryho Pottera o to více důvodu se sem podívat.

To rest for a while we are sitting down in a „park“ near castle. We are interrupted by the weirdest thing we have ever seen. Weirdly dressed people just playing on weird instruments and doing even weirder moves around people. Some part of the Fringe festival – Funny.
Abychom si na chvíli odpočinuli sedáme si do parku poblíž hradu. Jsme vyrušeni jednou z nejdivnějších věcí, kterou jsme kdy viděli. Divně oblečení lidé s divnými nástroji se ještě divněji pohybují kolem lidí. Nějaká část Fringe festivalu – vtipný.

Since I have known we are going to Edinburgh I wanted to visit cafe shop, where J.K. Rowling wrote first Harry Potter book. Unfortunately I am not the only one so they don´t have any free table second day in row, obviously. I am sad that we didn´t get in and Stephan is more distracted by the fact, that we met Michelle from Skins on the street. So now he is not doing anything else than looking around to find her again.
While Stephan is looking for Michelle, we are moving to Calton Hill with its Athenian acropolis poking above the skyline.
Od té doby, co jsem věděla, že pojedeme do Edinburghy sem se chtěla jít podívat do kavárny, kde J.K. Rowlingová psala prvního Harryho Pottera ( Možná i proto, že se kavárna jmenuje The Elephant House haha) Samozřejmě nejsem jediná a tak se dovnitř nedostáváme již druhý den v řadě. Já jsem smutná z toho, že jsme se tam nedostaly, ale Štěpána víc zajímá to, že jsme na ulici potkali Michelle ze Skins a tak momentálně nedělá nic jiného, než se rozhlíží všude okolo a hledá ji.
Zatímco Štěpán hledá Michelle, přesouváme se na Calton Hill spolu s jeho Athenian acropolis tyčící se do nebe.

The Acropolis is actually unfinished monument originally called the “National Monument”. It was meant to be a replica of the Parthenon in Athens, as a memorial to those who had died in the Napoleonic Wars. The view from the hill is magnificent.
Athenian acropolis je vlastně nedokončený pomník původním jménem “National Monument”. Mělo se jednat o repliku Athénského Pantheonu jako památník těch, kteří zahynuli v Napoleonských válkách. Výhled je tu přenádherný.

Yesterday we were choosing between 2 shows and we decided to see Paul Debek – excellent choice as you already know, but today we are going to see the second show. Stand up comedy by Sarrah Keyworth: Why not?
24 Year old Sarrah is originally from Nottingham and her show is full of funny stories and smart jokes. She is becoming well known in England and who has the opportunity to see her, they surly should go.
Včera jsme se rozhodovali mezi 2 představeními a rozhodli jsme se pro Paula Dabeka – výborná volba jak už víte, ale dnes se jdeme kouknout na druhou show. Stand up comedy Sarrah Keyworth : Why not?. Dvaceti čtyřletá Sarrah je původně z Nottinghamu a její show je plná vtipných historek a chytrých vtipů. Po Anglii se začíná stávat známou a tak pokud máte možnost ji vidět, určitě na ní běžte.

 

 

More :